☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 23.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa pieczy i wyrobów pochodnych do GOPS w Darłowie Punktu Przygotowania Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4 w okresie od IX-XII.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pieczywa i wyrobów pochodnych do GOPS w Darłowie Punktu Przygotowania
Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4
w okresie od IX - XII.2021
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330034182
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2
1.5.2.) Miejscowość: Darłowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-150
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.7.) Numer telefonu: 94-314-1650
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gminadarlowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.darlowo.ibip.pl/public/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa pieczywa i wyrobów pochodnych do GOPS w Darłowie Punktu Przygotowania
Posiłków w Bobolinie, ul. Nadmorska 4
w okresie od IX - XII.2021
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4435be7b-e85c-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119003/01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-19 11:38
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007288/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa produktów żywnościowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SWZ - DRUKI DO POBRANIA

 


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://gops.darlowo.ibip.pl/public/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2
Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej na adres: gops@gminadarlowo.pl
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem na inny adres niż
wskazany w lit. c) nie będzie brana pod uwagę.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 ofertę i
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2 podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym;
3 sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy;
4 jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), wykonawca, w celu utrzymania w poufności
tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
5 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
6 wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
7 maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego: „Formularza złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
8 za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania odpowiednio na ePUAP lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1
SWZ;
9 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal
(https://miniportal.uzp.gov.pl/ ).
10 sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Zamawiającego wskazany w 12.1 pkt 1 lit. c;
12 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Pozostałe informacje dostępne w pkt.12 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Darłowie, ul. O. D. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo;
b) Zamawiający wyznaczył osobę nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@gminadarlowo.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z
dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
dalej „ustawą Pzp”;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.III.0341.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów pochodnych do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie Punktu Przygotowania Posiłków w
Bobolinie, ul. Nadmorska 4.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem formalnym tj.
spełnienia warunków podanych w SWZ oraz według następujących kryteriów:
1 Cena (Koszt) 80%
2 Warunki płatności 20%
2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1. Cena (koszt) = (Cmin/Cof) x 100 x 80%
Gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof – cena podana w badanej ofercie
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 80 punktów
2. Warunki płatności:
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
1.) termin płatności faktury wynoszący od 1 do 7 dni – 5 punktów,
2.) termin płatności faktury wynoszący od 8 do 14 dni – 10 punktów,
3.) termin płatności faktury wynoszący od 15 do 25 dni – 15 punktów,
4.) termin płatności faktury wynoszący od 26 do 30 dni– 20 punktów,
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 punktów
Całkowita liczba uzyskanych przez badaną ofertę punktów
= [(Cmin/Cof) x 100 x 80%] + [liczba punktów za warunki płatności]
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
warunki:
1.) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie
stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4.) Zdolność techniczna lub zawodowa. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie
stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
2.) Wypełniony formularz cenowy.
3.) Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
4.) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Pisemne
zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom (z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art.
7 ust. 27 Pzp). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie
części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę pełnych nazw i danych podwykonawców. W przypadku powierzenia
realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i
zaniechania takiego podmiotu jak za własne. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał
część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom oraz by podał firmy
podwykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty wspólnej:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3) Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4) Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5) Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena
ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z
zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez
zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.
3. Strony, oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, dopuszczają możliwość zmiany
umowy w przypadku zmiany numerów kont bankowych Stron.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-26 08:20
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami,
składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-24
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119003/01 z dnia 2021-07-19
2021-07-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Wytworzył:
Janusz Sokoliński
Udostępnił:
Sokoliński Janusz
(2021-07-19 13:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokoliński Janusz
(2021-07-19 13:24:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 123291